Universime verd i negreUniversi+ és un programa per fer accessible la universitat a les persones amb discapacitat intel·lectual, promogut conjuntament per UManresa-Fundació Universitària del Bages, AMPANS i Catalunya Caixa-BBVA. El seu objectiu és normalitzar la presència de persones amb necessitats de suport dins de la universitat i contribuir a enriquir la diversitat de membres que integren la seva comunitat.

Es tracta d’una iniciativa pionera a l’Estat Espanyol que pretén proporcionar a les persones amb discapacitat intel·lectual un espai universitari d’ampliació de coneixements i interessos socials i culturals. Ofereix als participants una oferta formativa per al seu enriquiment i desenvolupament personal, en la qual la discapacitat no centra l’atenció ni dels continguts ni dels objectius sinó que és un element a tenir present a l’hora d’adaptar les metodologies i dinàmiques de treball.

La seva posada en marxa és possible gràcies a un doble acord de la FUB, d’una banda, amb AMPANS, i de l’altra amb BBVA CX i la Fundació Antigues Caixes Catalanes.

“UniversiMés pretén obrir i normalitzar la discapacitat intel·lectual a la universitat.”

UniversiMés també té plantejats objectius en relació a la universitat en termes d’ obertura i normalització, ja que permet:

=

Incorporar a la dinàmica universitària persones amb capacitats diferents, però que comparteixen amb la resta de comunitat universitària l’interès per saber, per comprendre el món que els envolta, per reflexionar sobre el que passa de manera crítica i fonamentada.

=

Apropar la universitat a la societat i a la diversitat de persones que l’integren, fent-la còmplice d’un procés de canvi cap a una societat més acollidora i inclusiva.

=

Dotar els docents de la universitat de nous recursos metodològics per afrontar el repte d’ensenyar a alumnes amb capacitats diferents.

=

Donar als alumnes de la universitat competències per aprendre a tractar a persones diferents, amb qui més endavant poden coincidir en entorns de treball o entorns socials.

=

Sumar coneixements d’entitats de l’àmbit social a l’expertesa de la universitat.

D’altra banda, en relació al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, es planteja:

=

Oferir-los noves oportunitats vitals enriquidores.

=

Permetre’ls l’accés a la comunitat universitària.

=

Accedir a continguts i activitats de caire formatiu que els permetin eixamplar el ventall d’interessos socials i culturals i que els dotin d’eines i recursos per gaudir-ne plenament.

=

Incrementar les seves relacions socials, més enllà dels àmbits laborals, familiars o d’oci.

=

Incrementar els seus coneixements i habilitats socials i l’esperit crític i reflexiu.

“L’aprenentatge significatiu i vivencial és un dels elements centrals de la metodologia formativa”

CONTINGUTS DEL PROGRAMA

Temporalització

La distribució del mòduls al llarg del curs es fa de la manera següent:

• Mòdul 1: d’octubre a desembre
• Mòdul 2: de gener a Setmana Santa
• Mòdul 3: de Setmana Santa a juny

Les classes es fan quinzenalment, al llarg de tot el curs.

Cada classe té una durada de 3 hores, de 17h a 20h, amb un descans de mitja hora, al mig.

CONTINGUTS

Primer curs
Segon curs
Mòdul 1: Comprendre el món d'avui

Pensat per apropar l’alumnat a la seva realitat propera i llunyana amb un ull crític. Es treballen aspectes com: conèixer la ciutat i el país, què passa al món. Com tot el que succeeix és recollit pels mitjans de comunicació.

Mòdul 2: Economia I

El seu objectiu és ajudar a fer entendre el
funcionament de l’economia quotidiana (ingressos i despeses), de l’estalvi (personal, bancari, familiar, energètic). Per altra banda també es parla de les hipoteques i de la planificació a l’hora d’anar a comprar.

Mòdul 3: Art i cultura

Pretén canviar la mirada cap al fet cultural i artístic, reflexionant sobre què és la cultura, quin és el seu origen, per què i com la cultura impregna les nostres vides i com ens pot aportar més felicitat i benestar.

Mòdul 1: Introducció a l'art estètic

A partir d’una visió multidisciplinària i a través de la pintura, la música, el cinema, la dansa o la fotografia, l’alumne s’introdueix en les diferents manifestacions artístiques creades els darrers temps per tal d’entendre quina visió aporten al món i què podem conèixer a través d’elles.

Mòdul 2: Economia II

Posa a l’abast dels alumnes la identificació dels diferents operadors en el món del dret, així com l’adquisició de diverses habilitats comunicatives relacionades amb la presentació i defensa d’una idea o projecte. També es desgranen els principals conceptes del màrqueting, de la retribució dels treballadors així com les quantitats que se li detreuen en concepte de IRPF i IVA. I per últim, es donen a conèixer el funcionament dels mercats de valors.

Mòdul 3: Entendre la discapacitat

Entrar en el coneixement de la discapacitat
intel·lectual, així com també altres discapacitats per tal d’ajudar l’alumnat a entendre’s i gestionar-se millor.

SESSIONS DE SUPORT A L’APRENENTATGE

 

Cada mes es programa una sessió de suport a l’aprenentatge al grup d’alumnes. En aquestes sessions es treballen dinàmiques grupals, sessions individuals, i també el suport a la inclusió a la universitat.

SELECCIÓ DELS ALUMNES

El perfil d’alumne al qual s’adreça el programa i en base al qual s’han descrit els criteris per a la seva selecció són els següents:

• Nivell funcional de lectoescriptura i càlcul assolits
• Comprensió i expressió verbal
• Grau de discapacitat reconegut inferior al 65%
• Derivació a través d’una entitat referent d’atenció a persones amb discapacitat
• No patir malaltia mental ni trastorn de conducta
• Estar actiu laboralment.

El procés de selecció segueix les fases següents:

  1. Preinscripció a través del centre universitari. Pot ser online o físicament. Quan sigui possible, anirà bé comptar amb una derivació prèvia per part d’una entitat referent d’atenció a persones amb discapacitat.
  2. Entrevista individual amb cada un dels candidats, durant la qual:

a. Es passa un qüestionari de motivació per a la formació (veure annex)
b. Es manté una conversa sobre expectatives, disponibilitats i interessos.

METODOLOGIA

L’organització de les activitats formatives i la docència va a càrrec de docents universitaris assessorats per un equip coordinador psicopedagògic que els fa suport en l’adaptació de la metodologia i els continguts a les característiques dels participants. L’aprenentatge significatiu i vivencial n’és un dels elements centrals.

Els continguts de cada mòdul es treballen a partir de sessions presencials a la universitat amb visites o activitats externes. També s’inclouen visites de tercers a l’aula.

S’ adapten els continguts per facilitar la comprensió cognitiva, adoptant els criteris del disseny universal de l’aprenentatge i adaptant si cal el material a lectura fàcil. Els alumnes reben material i documentació de suport a cada activitat formativa.

“Els continguts formatius s’adapten per facilitar la comprensió cognitiva dels participants a partir dels criteris del

disseny universal de l’aprenentatge.”